Projekt „Město do kapsy“ vznikl jako snaha Ekocentra Koniklec o dlouhodobější spolupráci s konkrétními základními školami v městských částech Praha 2 a Praha 3, na jejichž pomezí Ekocentrum Koniklec působí již téměř třicet let. Projekt počítá s možností realizace i v ostatních městech či městských částech v České republice (v obcích s počtem obyvatel nad 3 000).

Hlavním cílem projektu je, aby se žáci seznámili blíže s městem či městskou částí, ve které se škola nachází. Žáci získávají prostřednictvím práce v terénu nejen nové znalosti o ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se také novým dovednostem, jako je například orientace v terénu pomocí GPS, práce s leteckými a historickými mapami a využití nejrůznějších výzkumných metod. Předpokládáme, že je to nejlepší způsob, jak upevnit v žácích odpovědnost za životní prostředí a občanskou společnost v daném městě či městské části.

Druhým cílem je zprostředkovat pedagogům vzdělávání o inovativních a efektivních formách výuky, zejména o projektové výuce a práci v terénu, které formují žáky se zřetelem na zprostředkování osobního prožitku a získávání klíčových kompetencí namísto encyklopedických znalostí.

Každá třída na druhém stupni ZŠ, která se do projektu zapojí, absolvuje jeden projektový den na jedno z deseti témat: 1. Samozásobování potravinovými zdroji, 2. Zdroje pitné a užitkové vody, 3. Funkce zeleně, 4. Biologičtí škůdci, 5. Využití prostoru, 6. Kvalita ovzduší, 7. Nakládání s odpady, 8. Hodnoty kulturního dědictví, 9. Rekreační a estetická funkce, 10. Bariérovost prostředí.

Prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní zadaný úkol či navrhují řešení konkrétního problému. Svá zjištění zpracují elektronicky do textové podoby a společně s fotografiemi vloží do „elektronických kapes“ webových stránek projektu „Město do kapsy“, na které mohou nahlížet občané daného města či městské části. Třetím cílem projektu je tedy podpora zájmu občanů o zajímavosti a aktuální problémy v místě bydliště prostřednictvím informací a podnětů podávaných žáky škol.

Témata deseti projektových dní byla vybrána na základě zprávy „Hodnocení ekosystémů k miléniu – Ekosystémy a lidský blahobyt“. Hodnocení se zabývá úplnou škálou ekosystémů - – od těch relativně nenarušených, jako jsou přirozené lesy, přes krajiny se smíšeným využitím, až k ekosystémům intenzivně spravovaným a pozměněným lidmi, jako je zemědělská půda a městské oblasti.

Témata projektu „Město do kapsy“ tedy odpovídají ekosystémovým službám, které poskytuje městské prostředí svým obyvatelům. Mezi lidmi a městským ekosystémem totiž existuje mnoho dynamických interakcí, přičemž měnící se podmínky na straně lidí přímo i nepřímo vedou ke změnám v ekosystému a způsobují tak změny lidského blahobytu.

Ekosystémy představují oporu lidského blahobytu svými podpůrnými, zásobovacími, regulačními a kulturními službami. Blahobyt také závisí na dodávce a kvalitě lidských služeb, techniky a institucí. Témata projektu „Město do kapsy“ pokrývají zásobovací ekosystémové služby (téma Samozásobování potravinovými zdroji, Zdroje pitné a užitkové vody, Využití prostoru, Funkce zeleně), regulační ekosystémové služby (téma Biologičtí škůdci, Nakládání s odpady, Kvalita ovzduší) a kulturní ekosystémové služby (Hodnoty kulturního dědictví, Estetická a rekreační funkce, Bariérovost prostředí).

Brožura - Aktivní učitel, aktivní žák