PROJEKT „MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY“

Tento dlouhodobý projekt je určen pražským základním školám. Díky podpoře Hlavního města Prahy je ve školním roce 2015/2016 zdarma nabízen 15 pražským školám.


Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zkoumání životního prostředí v okolí školy. Má tři tematické okruhy (Voda, Ovzduší, Zeleň) a probíhá v těchto krocích:

 • Identifikace problému
  Žáci vytipují jednu či více problematických lokalit v okolí školy, a to zjišťováním názorů od občanů, úřadů městské části, ziskových i neziskových subjektů působících v městské části. Pracují s mapou. Určí si také kontrolní lokalitu.
 • Analýza problému
  Žákovské týmy zkoumají vybrané lokality z více hledisek (kvalita ovzduší, přítomnost, funkce a kvalita vody a zeleně), přičemž používají různé postupy založené na pozorování a experimentech, pracují s výzkumnými pomůckami a přístroji. Seznamují se s danými problémy i teoreticky, prostřednictvím her a pracovních listů.
 • Zpracování informací, návrh řešení
  Žáci posoudí na základě získaných poznatků mikroklima vybraných lokalit. Diskutují o vlastním vlivu na životní prostředí a navrhnou řešení vedoucí ke zlepšení mikroklimatu lokality. Týmy zpracují informace slovně i graficky a doplní je fotodokumentací.
 • Prezentace výstupů
  Výstupy budou vytvořeny především v elektronické podobě, aby mohly být vloženy do příslušných „kapes“ na webových stránkách projektu „Město do kapsy“. Zveřejněním na webových stránkách projektu, stránkách dané školy a městské části se informace dostanou k široké veřejnosti. Bude zajištěna také prezentace školy a žákovské práce v lokálních médiích a na akcích pro veřejnost.

Časová náročnost

Povinné projektové aktivity (včetně tvorby výstupů) zaberou maximálně 20 vyučovacích hodin, z toho zhruba 5 hodin může být uskutečněno ve formě domácí práce žáků. Záleží na volbě školy, zda projektové aktivity budou realizovány v hodinách povinných či volitelných předmětů nebo v projektových blocích či dnech.


Termín realizace

Časový harmonogram projektu je ponechán na volbě školy, pro dokončení jednotlivých fází projektu však budou stanoveny závazné termíny (např. 30. 11. 2014 pro dokončení fáze „Identifikace problému“).

Jelikož mnohé terénní aktivity jsou závislé na počasí a na stavu zeleně, navrhujeme tento harmonogram:

září - listopad: úvod do projektu, oslovení subjektů, vybrání problematické i kontrolní lokality, zaplnění 1. elektronické kapsy

prosinec - leden: pauza

únor - březen: celek Ovzduší, zaplnění 2. elektronické kapsy

duben: celek Voda, zaplnění 3. elektronické kapsy

květen: celek Zeleň, zaplnění 4. elektronické kapsy, ukončení projektu


Podpora ze strany 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. zahrnuje
 • úvodní setkání se zástupcem školy (koordinátorem EVVO, vedoucím předmětové komise, ročníkovým učitelem atd.)
 • podrobné seznámení učitelů se všemi fázemi projektu (osobní 2hodinová schůzka dle časových možností učitelů)
 • poskytování telefonické, emailové i osobní podpory po celou dobu projektu (včetně tří asistencí vyškolených lektorů přímo ve výuce)
 • kontakty na příslušné odbory úřadu MČ, neziskové organizace i firmy působící v environmentální oblasti v dané městské části
 • podrobnou metodickou příručku v tištěné i elektronické podobě
 • pracovní listy a další materiály v elektronické i tištěné podobě
 • pomůcky pro práci v terénu (po skončení projektu zůstanou majetkem školy)
 • prezentaci projektu a žákovských výstupů v lokálních médiích, na webových stránkách městské části, na stránkách projektu „Město do kapsy“ a na akcích pro veřejnost

Přínos projektu

Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice. Vyzkoušejí si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi. Získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují, a budou je moci uplatnit na konkrétní místo. Poznají blíže prostředí v okolí školy a uvědomí si svou spoluzodpovědnost za jeho stav.

Učitelé poznají nové aktivity a metody badatelsky orientovaného vyučování. Získají výukové pomůcky, které budou moct dále využít. Při přítomnosti asistenta ve výuce budou moct lépe pozorovat žáky při práci, případně věnovat individuální péči vybraným žákům. Škola posílí svůj komunitní rozměr prostřednictvím spolupráce s občany, radnicí, ziskovými i neziskovými organizacemi. Touto spoluprací a především prezentací projektu v médiích a na akcích pro veřejnost se škola zviditelní i mimo domovskou městskou část.

Občané budou informováni o stavu životního prostředí v městské části, především prostřednictvím médií a akcí pro veřejnost. Zastupitelé městské části budou moct informace využít jako podklad pro další rozvoj obce.


Kontakt na koordinátora projektu

Mgr. Lenka Winterová

lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

tel. +420 737 650 778

01/71 ZO ČSOP Koniklec, Vlkova 2725/34, Praha 3, 130 00