logo MDK

Mikroklima okolí školy – O projektu

Mikroklima okolí školy“ je projekt, který každým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do terénu, kde zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně. Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve které v průběhu školního roku studují životní prostředí. Na konci školního roku navrhují opatření vedoucí ke zlepšení této lokality z mikroklimatického hlediska. Nově mohou žáci takto navržená opatření i realizovat.

Cíl projektu
Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice. Vyzkoušejí si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi. Získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují a poznají blíže prostředí, v němž žijí. Zároveň mohou toto prostředí aktivně ovlivnit realizací navrženého opatření.

Jak projekt probíhá
Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt, který může probíhat v projektových dnech nebo být realizován postupně v jednotlivých hodinách výuky. Žáci se rozdělí do týmů a pomocí dotazníkového průzkumu mezi spoluobčany vytipují problematickou lokalitu, kterou probádávají z hlediska ovzduší (prašnost, škodliviny, dopravní zatížení), vody (vsakování, vodní cyklus, vodní prvky) a zeleně (výpar, vlhkost, množství zeleně) a navrhují opaření zlepšující její mikroklima. Experimenty a žákovské výstupy jsou prezentovány na webových stránkách městské části a akcích pro veřejnost, tím žáci přispívají k informovanosti občanů a zastupitelů o stavu životního prostředí v městské části. V případě zájmu pak mohou žáci s pomocí Ekocentra Koniklec vybraná opatření realizovat.

Projekt se žáky realizuje učitel, který je ekocentrem do projektu zaškolen, obdrží metodiku, vytisknuté pracovní listy a pomůcky (po ukončení projektu učiteli zůstávají). Vyučujícímu je ze strany ekocentra poskytována telefonická, emailová i osobní podpora po celou dobu projektu včetně tří asistencí vyškolených lektorů přímo ve výuce.

Věková skupina: žáci 5. – 9. ročníků ZŠ a žáci nižších ročníků víceletých gymnázií
Délka programu: 10 – 12 vyučovacích hodin
Obsah vzhledem k RVP ZV: člověk a příroda, informační a komunikační technologie, matematika a její aplikace, environmentální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana
Cena programu: zdarma pro všechny pražské školy
Kdy program probíhá: září – prosinec, březen – červen

 

Pokud máte zájem o metodiky projektu, napište si o ně na e-mail marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz

Souhrnný přehled všech projektových aktivit:

Přehled projektových aktivit